Lokata bankowa.

Pojęcie lokaty terminowej.

Lokata terminowa jest pewnego rodzaju umową z bankiem, na podstawie jakiej klient oddaje swoje środki pieniężne do banku na określony z góry czasu. W zamian otrzymuje od takiej lokaty określony zysk w postaci odsetek. Zysk wynika z oprocentowania lokaty. Po tym jak upłynie termin lokaty, bank wypłaca klientowi środki jakie wpłacił na lokatę, wraz z odsetkami jakie udało mu się na tej lokacie zgromadzić. Innymi słowy można powiedzieć, że lokata jest rodzajem pożyczki, ale dla banku. Dzięki lokatom banki mogą obracać pieniędzmi, mają środki na udzielanie kredytów, a osoby, które założyły lokatę mają możliwość otrzymać za to określony zysk. Lokaty terminowe są obecnie jednym z najbardziej bezpiecznych sposobów na oszczędzanie swoich środków pieniężnych, gdyż objęte są one gwarancją Bankowego Funduszu Gwarancyjnego do kwoty 100 000 Euro. Wiele osób uważa, że głównym zadaniem lokaty jest wypracowanie jak najwyższego zysku, a w rzeczywistości lokata ma inne podstawowe zadanie. Ma ona ochronić nasze pieniądze przed spadkiem siły nabywczej pieniądza, czyli przed inflacją.

Oprocentowanie lokat bankowych.

Depozyty terminowe mają oprocentowanie, które wyliczane jest na podstawie stałej lub zmiennej stopy procentowej. Zawsze podawane jest ono w ujęciu rocznym i zwane oprocentowaniem nominalnym lokaty. Oprocentowanie stałe jest to oprocentowanie, które przez cały czas trwania umowy lokaty nie zmieni się, co oznacza że ani nie wzrośnie, ani nie będzie mniejsze tylko cały czas jego poziom będzie jednakowy. Mając stałe oprocentowanie lokaty, wiemy od razu jaki będzie nasz zysk z lokaty. Będzie on przewidywalny. Stałe oprocentowanie daje nam możliwość zaplanowania na co przeznaczymy pieniądze, gdyż z góry będziemy wiedzieć jaka będzie ich kwota. W przypadku oprocentowania zmiennego lokaty, bank może zarówno podwyższyć oprocentowanie jak i je zmniejszyć w trakcie trwania umowy. Ma na to wpływ wiele różnych czynników. Najważniejszym z nich jest wysokość stóp procentowych Narodowego Banku Polskiego, oraz aktualna sytuacja na rynku międzybankowym. Wpływ na zmianę oprocentowania będzie mieć również rentowność bonów skarbowych. Co oznacza zmienne oprocentowanie dla klienta zakładającego lokatę bankową? Mianowicie, jeżeli się ono zmieni w trakcie trwania umowy to od dnia, kiedy zmieniła się stopa oprocentowania ulokowane na lokacie środki będą inaczej oprocentowane. Zmienne oprocentowanie lokat bankowych może być mało zrozumiale dla potencjalnego klienta, dlatego też lepiej jak decydują się na nie osoby, które nieco orientują się na tematyce rynku finansowego.

Lokaty można podzielić ze względu na długość okresu lokowania na nich środków pieniężnych. Jest to umowny podział lokat i różnie można go określać. Najbardziej popularny podział zakłada, że lokaty bankowe ze względu na okres ich trwania dzieli się na cztery podstawowe grupy. Pierwszą z nich są lokaty krótkoterminowe. Tutaj zawiera się je na okres do dwóch miesięcy. Grupa druga to lokaty kwartalne, jakie zakłada się na okres trzech miesięcy lub pięciu miesięcy. Bardziej popularne są jednak lokaty trzymiesięczne. Trzecią grupę stanowią lokaty średnioterminowe. Te zakłada się na okres od sześciu do jedenastu miesięcy. Najczęściej jednak będą to lokaty na okres sześciu lub dziewięciu miesięcy. Grupa czwarta to lokaty długoterminowe. Te zakłada się na okres powyżej roku. Okres lokowania środków na takiej lokacie wynosi jeden rok, dwa lata, lub trzy lata. Można znaleźć również lokaty czteroletnie i pięcioletnie, ale nie wiele banków ma taką ofertę.