Czym zajmuje się bankowość inwestycyjna.

Bankowość inwestycyjna jest działalnością należącą do instytucji finansowych i działa na rynku papierów wartościowych. Zajmuje się również doradztwem z tego zakresu, jak również doradza jak pozyskać kapitał i finansować przedsiębiorstwo. Pomaga również w sytuacji kiedy dojdzie do fuzji i przejęcia. Bankowość inwestycyjna ma swoje początki już w 1780 roku w Anglii. Bankowość inwestycyjna zajmuje się czterema podstawowymi usługami.

Usługi bankowości inwestycyjnej.

Pierwszą z nich są operacje na rynku papierów wartościowych. Do takich operacji można zaliczyć między innymi działalność dealerską, działalność brokerską, gwarantowanie emisji, czy też pośrednictwo w sprzedaży papierów wartościowych. Drugą z usług jaką zajmuje się bankowość inwestycyjna są operacje na rynku pieniężnym. Mogą być to między innymi transakcje na rynku krótkoterminowych papierów dłużnych przedsiębiorstw, czy też transakcje instrumentami pochodnymi na rynku pieniężnym. Bankowość inwestycyjna zajmuje się również zarządzaniem funduszami. Zarządza aktywami i udziałami klientów, jak również w jej zadaniach znajdzie się tworzenie i zarządzanie funduszami podwyższonego ryzyka. Do usług bankowości inwestycyjnej zalicza się również doradztwo finansowe. Z tego zakresu najbardziej popularne jest sporządzanie analiz wykonalności projektów inwestycyjnych. Doradztwem finansowym bankowości inwestycyjnej jest również pomoc w opracowaniu strategii i prowadzenie restrukturyzacji przedsiębiorstw, a także bankowość inwestycyjna zajmuje się doradztwem zakresie fuzji i przejęć, projektowanie sekurytyzacji.

Prawo Bankowe.

Prawo bankowe jest zespołem norm prawnych jakie mają za zadanie regulować powstawanie, funkcjonowanie, a także zasady likwidowania instytucji bankowych. Ma za zadanie również pokazywać na jakich zasadach ma poprawnie funkcjonować nadzór bankowy. Prawo bankowe można podzielić na dwie grupy. Z jednej mamy prawo bankowe prywatne, które ma za zadanie regulować zasady na jakich mają być zawierane i wykonywane umowy jakie zawierane są pomiędzy klientami, a bankiem. Inaczej jest to prawo umów bankowych. Drugim rodzajem prawa bankowego jest publiczne prawo bankowe. Jego zadaniem jest regulowanie bezwzględnie obowiązujących zasad funkcjonowania instytucji bankowych. Zasady te mają również utrzymać płynność finansową banków. Prawo Bankowe w Polsce pełni bardzo ważną rolę. To ono reguluje wszelkie przepisy funkcjonowania banków i to dzięki prawu bankowemu mamy w bankowości pewien pożądany porządek.